Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych
dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulaminem”) określa zasady przekazywania  darowizn pieniężnych dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce (dalej zwanego „STM”) z siedzibą  w Warszawie, 02-786, ul. Zamiany 9/24  nr 21,  (NIP: 9512515083, REGON 388323171).

2. Strona internetowa STM (dalej zwana „stroną internetową”) jest dostępna pod adresem: twojemiejsce.org.pl.

3. Regulamin ma zastosowanie tylko do darowizny pieniężnej (dalej zwanej „darowizną”).

4. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie STM.

5. Rachunek bankowy STM (dalej zwany „rachunkiem”) jest prowadzony przez mBank
Numer rachunku to: 54 1140 2004 0000 3502 8101 8040

 

Rozdział II Darczyńca

1. Darczyńcą STM (dalej zwanym „Darczyńcą”) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Darczyńca przekazuje darowiznę dobrowolnie.

3. Darczyńca nie może żądać korzyści wynikającej z przekazania darowizny.

4. Darczyńca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

5. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez STM zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności w celu przekazania darowizny.

6. Darczyńca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to wymagane do przekazania darowizny.

 

Rozdział III Darowizna

1. Darowiznę można przekazać przelewem internetowym lub wpłatą w banku, lub przekazem pocztowym na rachunek STM z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

2. Darowiznę można również przekazać za pośrednictwem serwisu payU należącego do Krajowego Integratora Płatności S. A. z siedzibą w Warszawie.

3. Szczegóły dotyczące procesu przekazywania darowizny (w tym prowizje) określają regulaminy operatorów, za pośrednictwem których Darczyńca przekazuje darowiznę.

4. Darowizna można być jednorazowa lub cykliczna.

5. Darowizna jest używana zgodnie z celami statutowymi.

6. Darowizna może być przekazana poprzez przelew na numer konta wskazany na stronie STM lub za pośrednictwem bramki Tpay, do której link jest umieszczony na stronie.

 

Rozdział IV Ochrona danych osobowych

1. STM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i pytania związane z Regulaminem oraz przekazywaniem darowizny należy kierować na adres mailowy: stowarzyszenie@twojemiejsce.org.pl

2. STM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie.

3. Zmiany, o których mowa w poprzednim punkcie, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców i STM przed wejściem zmian w życie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby STM. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dn. 17.03.2021 r.

 

Warszawa, 16.03.2021 r.

 

Skip to content