Regulamin sprzedaży
dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem strony www.twojemiejsce.org.pl jest Stowarzyszenie twoje Miejsce z siedzibą przy ul. Zamiany 9/24, 02-786 Warszawa
 2. Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.twojemiejsce.org.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.twojemiejsce.org.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.zencal.io/pl umożliwiający rezerwację spotkania nieodpłatnego lub odpłatnego.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Serwisie Usługa będąca przedmiotem Umowy.
 6. DANE – informacje niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji spotkania i dokonania
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy.
 9. USŁUGODAWCA – Stowarzyszenie Twoje Miejsce, ul. Zamiany 9/24, 02-786 Warszawa  REGON: 388323171, NIP: 9512515083, KRS: 0000885405 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,  adres poczty elektronicznej (e-mail): stowarzyszenie@twojemiejsce.org.pl,
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis prowadzi sprzedaż Usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowy opis Usługi znajduje się w zakładce Oferta.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać poprzez przycisk umówienia wizyty przekierowujący do serwisu https://www.zencal.io/pl, który umożliwia rezerwację konkretnego terminu, godziny oraz rodzaju wizyty (online lub w placówce Usługodawcy).
 6. Spotkanie online realizowane jest za pośrednictwem platformy google meet. Link do spotkania generowany jest automatycznie przez platformę rezerwacji.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do tego, aby Dane przekazywane Usługodawcy były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

ROZDZIAŁ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Usługi.

ROZDZIAŁ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 1 godziny od momentu rezerwacji terminu, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ 6. TERMIN I SPOSOBY REALIZACJI USŁUGI

1. Zakupiona w Serwisie Usługa realizowana jest w czasie oraz w miejscu wybranym w Formularzu Zamówienia.

ROZDZIAŁ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługobiorca może bezpłatnie odwołać Spotkanie nie później niż na 72 godziny przed jego planowanym terminem. Po tym terminie istnieje jednorazowa możliwość przełożenia terminu Spotkania o nie więcej niż 30 dni kalendarzowych w terminach dostępnych na stronie.

ROZDZIAŁ 8. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak zawieranie Umów Sprzedaży czy wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

ROZDZIAŁ 9. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ 10. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@twojemiejsce.org.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

ROZDZIAŁ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.twojemiejsce.org.pl.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

ROZDZIAŁ 12. POSTONOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

Warszawa, 16.03.2021 r.

 

Skip to content